Filozofia e Shkollës

Për herë të parë në Sistemin Arsimor, shkolla “MIGJENI” punon me standartet në të gjithë  komponentët e shkollës.

  • Standartet e arritjeve, kualifikimin e mësuesve, standarte në  vleresim etj.
  • Në   fushën e Mësimdhënies ne po përballemi me një prej sfidave që  përballën të gjithë sistemet     e përparuara  në  botë.

 

  MËSIMDHËNIA DHE SISTEMI I PUNËS KËRKON:  

  • Te trasmetojë njohuritë shkencore të  tekstit dhe të burimeve të tjera të  informacionit, duke gjetur e zbatuar ekuivalent  didaktike më të përshtatshëm, për të  përvetësuar e intrpretuar saktë këto njohuri.
  • Mësimdhënia dhe organizimi i orës së mësimit duhet të shërbejë si modeli, pika e referencës apo shkëndija e të nxënit. Pra modeli se si duhet  të mesoje nxënësi
  • Mësimdhënia, organizimi dhe të gjithë komponentët e orës së mësimit duhet të ngjallin të nxënësit dashurinë, pasionin për diturinë e shkencën.
  • Në fushën e nxënies po synohet aftësimi nxënësit për punën e pavarur e krijuese për kërkimin e gjetjen e informacionit nga ai vetë, për përpunimin e aplikimin e këtij informacioni.
  • Në veprimtaritë jashtëkurrikulare, një mundësi më shumë për një edukim më të plotë shkencor, etik,
  • Në fushën e menaxhimit punohet mbi një parim tepër domethënës: